Моля, внимателно прочетете
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

I. Предмет

Чл.1 Настоящите общи условия регулират отношенията между ”АИППМПДМ ДиВи Дент д-р Гергана Велева” ЕООД
и
– Посетителите на уеб сайта – www.drveleva.com
– Физическите и юридически лица ползващи предлаганите от Дружеството услуги,
Наричани накратко – Клиент.

Чл. 2. Тази интернет-страница е собственост на ”АИППМПДМ ДиВи Дент д-р Гергана Велева” ЕООД („Дружеството“) – дружество, учредено съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206880253, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, кв. „Борово“, ул. „Родопски извор“ №34, представлявано от Управителя – д-р Гергана Велева.
Чл. 3. Целта на тази интернет-страница е да запознае нейните посетители с основната дейност на Дружеството, ценности, както и да предостави друга обща информация.

ꓲꓲ. Защита на личните данни
Чл.4 Дружеството се грижи за защитата на личните данни на клиента съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката на личните данни.

Чл.5 При предоставянето на своя имейл адрес посредством контактната форма на сайта на Дружеството, клиента се съгласява да получава т.нар. електронен бюлетин – нюслетър. Клиентът може да се откаже от бюлетина, връщайки съобщение „unsubscribe” на имейла, от който е подаден към него.

Чл.6 Дружеството не предоставя данните на клиента не трети лица.

Чл.7 Съгласно всички законови разпоредби, съгласието за обработка на личните данни се взема от Клиента в писмен вид, обосновано за всеки конкретен случай.

ꓲꓲI. Ограничаване на отговорността
Чл.8 Дружеството не носи никаква отговорност за вреди и пропуснати ползи причинени към клиента в следствие използването на сайта и всички качени на него материали – писмени и графични.

Чл.9 Дружеството не носи никаква отговорност за вреди и пропуснати ползи причинени от клиента към трети лица в следствие използването на сайта и всички качени на него материали – писмени и графични.

Чл.10 Дружеството предоставя достъп до съдържанието на Сайта, съгласно българското законодателство и в частност закона за авторското право и сродните му права.
Чл. 11. Посетителите на тази интернет-страница нямат право да модифицират, копират, разпространяват или по какъвто и да е било друг начин да пренасят нейното съдържание в други мрежи и/или интернет-страници без изричното писмено съгласие на Дружеството.

Чл. 12 . В случай на констатирано нарушение на тези Общи условия, по-специално по отношение на правата на интелектуална или индустриална собственост, авторските права, търговските марки, дизайните или всякакви лични, имуществени или неимуществени права на Дружеството, то има право да защити своите законни интереси по законоустановения административен или съдебен ред.

Чл. 13. При неспазване на описаните в тези Общи условия разпоредби, посетителят е длъжен да възстанови на Дружеството всички нанесени преки и непреки вреди, в случай че има такива.

Чл. 14. Дружеството не носи отговорност, ако поради форсмажорни или други непредвидими или непреодолими обстоятелства, вън от неговия контрол, достъпът до тази интернет-страница бъде временно ограничен.

Чл. 15. Освен ако не е посочено друго, материали като изображения, снимки, визуални елементи, лога, видеоклипове, филми, звукови файлове и текст на тази интернет-страница са изключителна собственост на Дружеството.

Чл. 16. Никакви материали от тази интернет-страница не могат да бъдат копирани, променяни, възпроизвеждани, препубликувани, качвани на друг компютър, разпространявани или превеждани на друг език без предварителното писмено разрешение на Дружеството.

Чл. 17. Всички текстове, новини, статии, видео материали, изображения, снимки или други материали на тази интернет-страница могат да бъдат използвани само с предварителното писмено разрешение на Дружеството и при условие, че към тях се направи съответната препратка за авторското и другите права на Дружеството.ꓲV. Изменения на общите условия
Чл.18 Дружеството запазва правото си да изменя Правилата и условия за използване на услугите по всяко едно време, като своевременно публикува на сайта измененията, заедно с публикуването на новина съобщаваща това на клиента. Правилата и условията важат както за физически така и юридически лица.

Чл.19 За всички неуредени в тези условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.20 Официалното Работно време на клиниката е от Понеделник до Петък, от 09:00 до 19:00 часа и Събота-Неделя от 11:00-18:00ч. Работим само и единствено с предварително запазени часове.

Чл.21 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти считано от 10.05.2023 г.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram